NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA INICIATIVA

“ZERO EMISSIONS OBJECTIVE”

PRIMERA.- LA INICIATIVA “ZERO EMISSIONS OBJECTIVE”.

“ZERO EMISSIONS OBJECTIVE” (en endavant ZEO) és un moviment de base social, format per persones conscienciades de la necessitat de frenar el canvi climàtic induït per l’home i que volen passar de la conscienciació a l’acció.

 Aquesta iniciativa, promoguda per l’Associació per al Desenvolupament de la Casa Bioclimàtica, va quedar oficialment constituïda el 4 de novembre de 2016, coincidint amb l’entrada en vigor de l’Acord del Clima de París 2015.

L’Associació per al Desenvolupament de la Casa Bioclimàtica (en endavant ADCB) és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2003 per promoure un urbanisme i construcció amb criteris bioclimàtics i sostenibles.

La decisió de crear la iniciativa ZERO EMISSIONS OBJECTIVE, dirigida específicament a la lluita contra les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), ve esperonada per la importància de la problemàtica mediambiental que generen aquestes emissions, així com per la consciència de que és necessari impulsar accions efectives per tal d’obtenir resultats molt més ambiciosos i ràpids en la reducció i neutralització d’aquestes emissions.

SEGONA.- FINS I OBJECTIUS.

El principal objectiu de ZEO és animar la societat a actuar per tal de reduir el màxim possible les emissions de gasos d’efecte hivernacle, especialment el CO2, i fer força i pressionar als governs, empreses i entitats perquè donin més facilitats i ajudes, per tal que aquesta reducció d’emissions sigui factible de forma més efectiva i immediata.

Per tal d’aconseguir aquelles ajudes que facilitin el poder avançar cap a un canvi real, és necessària l’adhesió de persones que conformin la base social de la iniciativa, i tenir així més força i pressió davant els poders polítics i econòmics.

Per tal de reduir les emissions de forma efectiva, es pretén implicar tots els agents possibles que hi puguin actuar mitjançant actes, esdeveniments i campanyes concrets, amb l’objectiu d’aplanar el camí cap a unes emissions zero de GEH. 

TERCERA.- ACTIVITATS DUTES A TERME.

 Per aconseguir els seus objectius, ZEO realitza les activitats següents:

  • Divulgació i informació ambiental, mitjançant la publicació en la pàgina web d’articles entenedors de qualitat tècnica, sobre temes relacionats amb el canvi climàtic i les emissions dels gasos d’efecte hivernacle.
  • Creació d’un espai comunitari digital per tal compartir experiències, inquietuds i idees sobre demandes concretes relacionades amb la reducció dels GEH.
  • Sol·licitud d’actuacions enfocades a aconseguir un compromís empresarial més ambiciós envers la reducció de les emissions de GEH, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.
  • Diàleg, sol·licitud d’ajudes i impuls de les iniciatives creades per ZEO davant l’administració pública, per tal d’aconseguir el seu suport.
  • Celebració d’esdeveniments ambientalitzats ZEO, amb minimització de l’impacte de la petjada de carboni i compensació de les emissions residuals que se’n derivin.

El Comitè de Representants i el grup d’Ambaixadors ZEO seleccionaran els temes i punts de d’actuació de cada temporada, amb el corresponent pla estratègic, que tindrà una durada anual. Els temes es plantejaran al mes de novembre de l’any anterior.

Les funcions principals de ZEO s’exerciran inicialment al territori de Catalunya, amb la intenció d’una posterior ampliació fins que esdevingui internacional.

 QUARTA.- SENSE ANIM DE LUCRE.

La iniciativa ZEO es crea amb exclusió de l’ànim de lucre.

CINQUENA.- COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL.

 En coherència amb els seus objectius, la iniciativa ZEO duu a terme pràctiques mediambientalment sostenibles, d’acord amb la seva política mediambiental, la qual es trobarà publicada a la pàgina web.

 SISENA.- ÒRGANS I ESTRUCTURA.

 Entitat Promotora: És promotora de la Iniciativa ZEO l’ADCB.

Comité de Representació: L’òrgan executiu i de gestió de ZEO està format pels següents càrrecs: Presidència, Vicepresidència, Secretaria, Tresoreria i Vocals.

Persona Adherida: Persones físiques o jurídiques conscienciades amb els problemes de salut ambiental que comporten les emissions dels GEH, i que volen pasar a l’acció, recolzant les iniciatives promogudes per ZEO i aportant idees per aconseguir els objectius d’aquesta iniciativa.

Persones Adherides Impulsores: Persones adherides que a més a més volen fer una aportació econòmica, per tal de cooperar amb ZEO i ajudar així a que sigui possible la realització de les seves activitats. L’import de l’aportació será voluntari, establint un mínim de 120 euros anuals. En el cas que a més siguin Ambaixadors, podran escollir anualment, d’entre tots els Impulsors Ambaixadors, a dues persones per tal d’ocupar el càrrec de Vocal elegit.

Ambaixadors: Persones adherides, que a més a més són membres actius que difonen l’existència, objectius i tasques realitzades per ZEO. S’haurà de sol·licitar al Comitè de Representació de ZEO mitjançant un correu electrònic la seva candidatura. Els ambaixadors tindran dret a assistir a la trobada anual d’Ambaixadors ZEO amb el Comitè de Representació, per tal de tractar els temes i punts de d’actuació de l’exercici següent. En el cas que a més siguin Impulsores, podran escollir anualment, d’entre tots els Impulsors Ambaixadors, a dues persones per tal d’ocupar el càrrec de Vocal elegit.

Voluntaris: Persones físiques adherides que volen col·laborar de manera desinteressada en la celebració dels esdeveniments ZEO.

Patrocinadors I Empreses Col·laboradores: Entitats i empreses que fan aportacions (econòmiques els patrocinadors i d’altre tipus les empreses col·laboradores) per tal d’impulsar les activitats desenvolupades per ZEO.

SETENA.- COMITÈ DE REPRESENTACIÓ.

 El Comitè de Representació regeix, administra i representa la iniciativa ZEO.

Està format per persones membres de la Junta de l’ADCB, que ostentaran els mateixos càrrecs en ambdues entitats. S’hi afegiran, si s’escau, fins a dues persones externes com a Vocals elegits, segons ve regulat en aquestes normes.

Els membres del Comitè de Representació han de ser persones físiques majors d’edat, i exerceixen el seu càrrec gratuïtament i sense límit de temps, a excepció dels Vocals elegits, que es regulen per un règim temporal diferent.

Tots els càrrecs han de ser exercits per persones diferents, exceptuant la situació provisional en cas de vacants.

Les vacants que es produeixin com a membres del Comitè de Representació, s’han de cobrir en la primera Reunió que tingui lloc. Mentrestant, un dels membres de la Junta de l’ADCB pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Si un dels membres del Comitè de Representació causa baixa per motiu de renúncia, ho haurà de notificar amb la suficient antelació al President. En qualsevol cas, de seguida que es tingui coneixement de la situació de cessament d’un dels càrrecs, el President ho inclourà a l’ordre del dia de la següent Reunió. La persona que ocupi finalment el càrrec vacant, serà escollida per i entre els propis membres de la Junta de l’ADCB, excepte en el cas dels Vocals elegits, que, tal i com es regula en aquestes normes, seran escollits pels Ambaixadors Impulsors. La persona escollida entrarà en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Componen aquest òrgan la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Tresoreria i els/les Vocals (fixes i, si s’escau, elegits).

Presidència. Les funcions de Presidència les durà a terme el/la President/a de l’ADCB.

Les seves funcions són: a) Dirigir i representar legalment ZEO, per delegació del Comitè de Representació. b) Presidir i dirigir els debats a les Reunions. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. d) Establir la convocatòria de les Reunions. e) Visar les actes de les reunions i els certificats confeccionats pel/la Secretari/ària. f) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst les normes de funcionament i donar-ne compte en la primera reunió del Comitè de Representació.

El/la President/a és substituït/da, en cas d’absència o malaltia, per la persona que ocupi el càrrec de Vicepresident/a o pel/la Vocal de més edat del Comitè de Representació, per aquest ordre.

Vicepresidència. Les funcions de Vicepresidència les durà a terme el/la Vicepresident/a de l’ADCB.

La seva funció és la de recolzar i substituir el/la President/a en cas d’absència.

Tresoreria. Les funcions de Tresoreria les durà a terme el/la Tresorer/a de l’ADCB.

Secretaria. Les funcions de Secretaria les durà a terme el/la Secretar/ària de l’ADCB.

Té com a funcions: a) Custodiar la documentació. b) Aixecar, redactar i signar les actes de les Reunions. c) Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar. d) Portar el llibre de registre de persones adherides.

Vocals. Són Vocals fixes dues de les persones que ostentin el càrrec de vocal a l’ADCB. Són escollits per la Junta de l’ADCB, per majoria simple.

Com a Vocals elegits, els Ambaixadors Impulsors ZEO podran escollir anualment, entre els seus propis membres, fins a un total de dos vocals més. La duració del càrrec serà anual; serà renovable anualment sense altres limitacions temporals.

Les funcions dels/es Vocals són: a) Dret de veu i vot a les Reunions. B) Representació de ZEO davant tercers, per encàrrec del Comitè de Representació.

Són funcions del Comitè de Representació les següents: a) Representar, dirigir i administrar la iniciativa ZEO de la manera més àmplia que li permeti la llei. b) Complir les decisions preses a les Reunions, d’acord amb les instruccions i directrius acordades en les mateixes. c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. d) Defensar els interessos de la iniciativa ZEO. e) Controlar que es compleixin els acords adoptats a les Reunions. f) Aprovar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici, gestionat per l’ADCB, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. g) Acordar la necessitat de contractació dels serveis que es puguin necessitar. h) Preocupar-se perquè l’activitat funcioni segons les directrius i amb normalitat. i) Impulsar que s’aconsegueixin de la manera més eficient i eficaç els fins de la iniciativa ZEO. j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats, empreses i altres persones, per aconseguir subvencions o altres tipus d’ajuts. k) Aprovar les sol·licituds d’adhesió de les persones jurídiques. l) Decidir i aprovar les baixes de les persones adherides per motius diferents a la voluntat de l’interessat m) Elegir i separar els membres del Comitè de Representació. n) Aprovar les Normes de Funcionament i les seves modificacions. o) Acordar la forma i l’import de les contribucions per tercers al finançament de ZEO, mitjançant patrocini o altres tipus de col·laboracions. p) Acordar la transformació o la dissolució de ZEO. q) Conèixer les sol·licituds presentades, les altes i les baixes, de les persones adherides (impulsores o no), ambaixadores, voluntàries, patrocinadores i les empreses col·laboradores.

El cessament dels seus membres pot esdevenir-se per: a) mort o declaració d’absència de la persona membre b) renúncia notificada a l’òrgan de govern c) separació acordada en Reunió d) qualsevol altre motiu que estableixi la llei.

El Comitè de Representació pot sancionar les infraccions comeses pels seus propis membres. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’un advertiment fins a l’expulsió de l’òrgan. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, i havent escoltat la versió de l’interessat, es resoldrà l’expedient en Reunió extraordinària, amb una resolució final motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres del Comitè de Representació. Les sancions seran irrevocables.

VUITENA.- PRESA DE DECISIONS.

 Els membres del Comitè Representatiu es reuniran en Reunió com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. L’assistència és obligatòria, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del/la President/a o del/la Secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

Qualsevol dels membres del Comitè Representatiu que ho cregui convenient i necessari podrà demanar al President la convocatòria d’una Reunió extraordinària; en aquest cas, la Reunió ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

La Reunió és convocada pel/la President/a mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió a tots els membres del Comitè de Representació.

Les Reunions les presideix el/la President/a de ZEO. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el/la Vicepresident/a o el/la Vocal de més edat del Comitè de Representació, per aquest ordre. Hi ha d’actuar com a Secretari/ària qui ocupi aquest càrrec al Comitè Representatiu.

El/la Secretari/ària redacta l’acta de cada Reunió, que ha de signar junt amb el/la President/a, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada Reunió es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació serà facilitada i posada a disposició de tot els membres del Comitè de Representació. La Reunió es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres del Comitè de Representació presents.

Qualsevol membre del Comitè de Representació pot sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. Si ja s’hagués convocat la Reunió, podrà fer-ho en un termini màxim de 10 dies abans de la data de celebració. S’adoptaran els acords corresponents als punts inclosos en l’ordre del dia, així com aquells que per unanimitat de tots els membres s’acordin afegir i tractar en el moment de la celebració, i els que es refereixin a la convocatòria d’una nova Reunió.

A cada membre del Comitè de Representació li correspon un vot. Els acords es prenen per majoria simple de vots. Per adoptar acords sobre la modificació de les Normes de Funcionament, la dissolució de ZEO, o la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada (els vots afirmatius han de superar en la meitat dels emesos).

Tots els membres del Comitè de Representació queden subjectes als acords que es prenguin a les Reunions, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Els acords del Comitè de Representació s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats per Secretari/ària i President/a.

NOVENA.- ADHESIONS.

Qui es pot adherir: Poden formar part de la iniciativa ZEO totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats i actuïn de forma congruent amb les mateixes.

Pel que fa a les persones físiques, cal que tinguin capacitat d’obrar, amb una edat mínima de 16 anys. Els menors amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys no emancipats, necessiten el consentiment dels pares, representants legals o tutors.

Pel que fa a les persones jurídiques, hauran de tenir una política mediambiental que es trobi publicada a la seva web.

Com es fa l’adhesió: L’adhesió es durà a terme mitjançant el formulari electrònic que es troba a la pàgina web de ZEO. En el cas de les persones jurídiques, l’adhesió s’haurà de realitzar un cop acordada pel seu òrgan competent o per persona autoritzada, i es confirmarà la seva efectivitat en un període de 15 dies. En qualsevol cas serà gratuïta, tot i que s’admetran aportacions econòmiques voluntàries.

Com s’exerceix la baixa: Per donar-se de baixa com a persona adherida a la iniciativa ZEO només caldrà remetre un correu electrònic a l’adreça info@plataformazeo.com i fer la sol·licitud de baixa, que serà tramitada en 24 hores.

Són drets de les persones físiques i jurídiques adherides: 1. Rebre la Newsletter. 2. Rebre informació sobre les activitats que es duen a terme. 3. Participar com a voluntari en els esdeveniments ZEO, fins cobrir les places necessàries obertes a tal fi.

Són deures de les persones físiques i jurídiques adherides: 1. Comprometre’s amb les finalitats de la iniciativa ZEO i participar activament per assolir-les. 2. No actuar en nom i representació de la iniciativa sense permís previ. 3. Complir la resta d’obligacions que resultin d’aquestes normes de funcionament.

Són causes per ser donat de baixa de la iniciativa ZEO: 1. Que ho decideixi la persona interessada. 2. No complir les obligacions establertes en aquestes normes o actuar de forma incoherent o contrària a les mateixes. 3. Dur a terme qualsevol acció il·lícita que pugui afectar directa o indirectament a ZEO.

DESENA.- RECURSOS ECONÒMICS I GESTIÓ.

 Els recursos econòmics de la iniciativa ZEO es nodreixen de: a) els ingressos que s’obtinguin de la promotora de la iniciativa, l’ADCB b) les subvencions oficials o particulars c) els ingressos procedents dels patrocinadors, de les persones adherides impulsores, o dels/les ambaixador/es d) els ingressos procedents de donacions, herències o llegats i e) qualsevol altra aportació rebuda per tal de ser destinada al sosteniment econòmic de ZEO.

Tots els recursos econòmics de ZEO seran íntegra i directament gestionats per l’ADCB, a l’igual que les seves despeses.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

En cas de tenir comptes corrents o llibretes d’estalvis oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures de les persones que ocupin els càrrecs de Presidència, Tresoreria i Secretaria. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del/la President/a.

 ONZENA.- RESPONSABILITAT.

Les persones adherides (impulsores o no), ambaixadores i voluntàries, estan exemptes de qualsevol responsabilitat derivada dels actes duts a terme per la iniciativa ZEO, sempre que compleixin aquestes Normes de Funcionament.

La responsabilitat dels membres del Comitè de Representació queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament a títol personal.

Qualsevol altra responsabilitat relacionada amb ZEO recaurà sobre l’ADCB, de conformitat amb allò establert als seus estatuts.

DOTZENA.- PROTECCIÓ DE DADES.

La informació i dades que facilitin els usuaris a ZEO, ja sigui mitjançant els formularis continguts a la pàgina la web o bé per qualsevol altre mitjà, seran inclosos en un o més fitxers responsabilitat de l’ADCB, amb CIF G63130546 i domicili social a C/Vázquez de Mella,8 08193 Bellaterra (Barcelona).

El tractament i protecció de les dades de caràcter personal es troben subjectes a allò establert per la LOPD, i es poden consultar en la seva totalitat a la Política de Privacitat i Avís Legal que es troba a la web de ZEO.

TRETZENA.- DISSOLUCIÓ.

La iniciativa ZEO pot ser dissolta si així ho acorda el Comitè de Representació, en una Reunió convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Un cop acordada la dissolució, el Comitè de Representació haurà de prendre les mesures oportunes pel que fa a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

En el cas que quedés algun romanent net resultant de la seva liquidació, s’haurà de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de la iniciativa ZEO, hagi destacat més en la seva implicació per tal de promoure la lluita activa contra el canvi climàtic.

FES-TE ZEO
close slider

uneix-te a la comunitat ZEO

Estigues a el dia de les últimes accions, esdeveniments i notícies ZEO

Informació Bàsica Sobre Protecció de Dades:
Responsable: SPONSORING MARACANA SL
Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds. Accions comercials
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
He llegit i accepto les condicions legals i la Política de privacitat